Informatie

TERUG NAAR OVERZICHT: Informatie

Privacybeleid

Privacybeleid Van Zadelhoff Veilingen bv

 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID EN TOEPASSELIJKHEID VAN DIT PRIVACYBELEID

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en beveiligd.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankgegevens. Tevens bewaren wij uw aankoop- en of verkoopgeschiedenis of in het geval van officiële taxaties informatie betreffende de getaxeerde inboedel. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden met onze onderneming. Binnen uw persoonlijke account bieden we u de mogelijkheid om aan te geven in hoeverre en in welke hoedanigheid u op de hoogte gehouden wenst te worden van onze diensten, correspondenties en activiteiten. Ook gebruiken wij in ons bedrijfspand permanent cameratoezicht om diefstal tegengaan, maar ook om onze klanten en werknemers te beschermen. Meer informatie hierover, treft u aan onder het kopje “WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?”

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ BIJ ONLINE REGISTRATIES (OP AFSTAND) VAN AAN ONS ONBEKENDE GEBRUIKERS?

Indien u niet bij ons bekend bent en zich online (op afstand) registreert, kan het voorkomen dat we om een kopie van een geldig identiteitsbewijs vragen ter verificatie van uw gebruikersaccount, zeker als er door u gebruik gemaakt wordt van een gratis webgebaseerde e-maildienst. We hanteren deze verificatiemethode ter bescherming van onze diensten en gebruikers en ter voorkoming van fraude. U bent niet verplicht om een kopie van uw legitimatiebewijs te verstrekken (afgeven, versturen of mailen). Om het account te verifiëren kunt u ook persoonlijk langskomen bij ons op het kantoor en het identiteitsbewijs tonen aan één van de medewerkers om uw gebruikersaccount te laten verifiëren. Besluit u wel een kopie van uw ID-bewijs te verstrekken, dan kunt u desgewenst bepaalde identiteitsgegevens afdekken zoals uw Burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto. Een veilige kopie van uw identitietsbewijs kunt u maken met de KopieID app van de Rijksoverheid. Deze app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en kunt u hier downloaden: Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Uitvoeren overeenkomsten

Wij verwerken deze gegevens om overeenkomsten te sluiten of uit te voeren met betrekking tot het organiseren, administreren en financieel afwikkelen van veilingen, het verrichten van taxaties of om andere opdrachten uit te kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens alleen aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals leveranciers en bezorgdiensten. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Camerabeelden

Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en personeel, maken wij gebruik van zichtbare en onzichtbare beveiligingscamera’s. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles geheel – in lijn met de wet en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven

Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte van onze diensten en activiteiten en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om u af te melden. De e-mailadressen die wij hebben ontvangen voor het versturen van onze nieuwsbrief worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij daar toestemming voor is gegeven.

Cookies

Wij verzamelen gegevens van bezoekers om onze website te optimaliseren en deze af te stemmen op uw behoeftes. Om deze reden kan onze website gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google, waarbij de gegevens zoveel mogelijk geanomiseerd worden. U bent niet verplicht het gebruik van deze “cookies”te accepteren en kunt opgeslagen “cookies” te allen tijden verwijderen via uw internetbrowser

Facebook

Op onze website wordt verwezen naar Facebook. Deze knop kunt u gebruiken om onze website te promoten of te delen op het social media platform. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van Facebook, aangezien Facebook zelf bepaald hoe de mediaknop functioneert. Door een sociale mediaknop te gebruiken wordt er onder meer een “cookie” geplaatst. Graag verwijzen we naar het privacybeleid van Facebook voor verdere informatie.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen). Met de verwerker van uw persoonsgegevens is een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij we op grond van een wettelijke bepaling genoodzaakt zijn deze door te geven aan een bevoegde instantie of in het kader van een rechterlijke uispraak verplicht zijn deze gegevens te verstrekken aan een derde.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de overeengekomen garantieperiode en/of de wettelijke bewaartermijnen.

UW RECHTEN

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

Van Zadelhoff Veilingen & Taxaties

Betreft: Privacyrechten

Nieuwe Havenweg 53a

1216BL Hilversum

Tel +31 035 624 71 70

info@vanzadelhoff.nl

 

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Wij behouden ons het recht voor ons privacy beleid te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om ons privacy beleid regelmatig te raadplegen. Dit privacy beleid is voor het laatste aangevuld en/of gewijzigd op 24 mei 2018