Taxaties

TERUG NAAR OVERZICHT: Taxaties

Officieel Taxatie Rapport

rapport

Naarmate uw collectie in roerende zaken w.o. waardevolle objecten, verzamelingen en of kunstobjecten toeneemt, is het verstandig een taxateur in te huren, opdat de waarden van uw bezittingen worden vastgelegd in een officieel document dat onmisbaar is voor verschillende doeleinden zoals erfenissen, scheidingen en verzekeringen.

Aangezien we in deze tijd de mogelijkheid hebben uitgebreide verzekeringen af te sluiten om ons te beschermen tegen ongevallen w.o. brand, inbraak en storm, gaan we ervan uit dat we onze zaken dan ook daadwerkelijk goed geregeld hebben. Echter, verkijken we hier ons op.

Om een voorbeeld te geven, moet u zich het volgende scenario voorstellen. U bezit een schilderij van Andreas Schelfhout met een waarde van 20.000 euro en u heeft een standaard inboedelverzekering afgesloten. Nu heeft er een brand plaatsgevonden en is het schilderij te erg beschadigd om het nog te kunnen restaureren. U wendt zich uiteraard tot uw verzekeringsmaatschappij. In plaats van 20.000 euro, krijgt u slechts 30 euro uitbetaald: de kosten van het doek en de verf waarmee het schilderij gemaakt is. Zonder officieel taxatie rapport, wordt uw waardevolle schilderij niet beschouwd als een werk van de kunstenaar Andreas Schelfhout, maar slechts als een doek met verf.

Dit geldt uiteraard niet alleen voor schilderijen, maar ook voor uw andere bezittingen. En ook in geval van scheidingen en inbraak, kan de verzekering zwaar tekort schieten, als u niet in bezit bent van een officieel taxatierapport.

Een taxateur is een onafhankelijk, erkend en vakkundig persoon, die eens in de zoveel jaar getoetst wordt middels examens. De taxateur dient aangesloten te zijn bij een branchevereniging, zoals de Federatie van taxateurs, makelaars, veilinghouders in roerende zaken.

Van Zadelhoff Veilingen en Taxaties is gespecialiseerd in het taxeren van kunstcollecties, antiek, overige kostbaarheden en inboedelgoederen. Als onafhankelijk taxatiebureau verricht Van Zadelhoff taxaties ten behoeve van de verzekering, successie en onderlinge verdeling.

Door een nauwkeurige inventarisatie te maken en deze, voorzien van deskundige waarderingen, in een taxatierapport vast te leggen, kan veel financiële en emotionele schade voorkomen worden.

Een taxatierapport vervaardigd door Van Zadelhoff Veilingen & Taxaties kunt u aanbieden aan uw verzekeringsmaatschappij, zodat er nooit een discussie ontstaat achteraf.

Verzekering Taxatie

Heeft u in uw inboedel een aantal waardevolle objecten, schilderijen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, gouden of zilveren sieraden en wilt u de te verzekeren waarde vast laten stellen? Of eist uw inboedelverzekeraar dat u de waarde van de inboedel laat taxeren, neem dan contact op met Van Zadelhoff Veilingen & Taxaties om een afspraak te maken, opdat de taxateur bij u langs komt aan huis om een officieel taxatierapport op te stellen.

Bij taxaties die gericht zijn op de verzekering, zullen de volgende uitgangspunten in acht genomen worden:

Vervangingswaarde 
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en ouderdom vergelijkbare zaken.
– Het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geeigende markt aangekocht;
– Alleen bij kostbaarheden, kunst en antiek

Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
– Alleen bij reguliere inboedel en/of huisraad

Dagwaarde 
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

Dagwaarde Taxatie

Vaak bij familiekwesties, zoals nalatenschappen en scheidingen, is het van groot belang de dagwaarde van de goederen raad te plegen.
De dagwaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag in verband met waardevermindering door veroudering en slijtage, oftewel het bedrag wat nodig is om een gelijkwaardig goed te kunnen aanschaffen. Dit is hetzelfde als de vervangingswaarde.

Successie Taxatie

Na het overlijden van een dierbare, moeten de bezittingen van de overledene worden verdeeld onder de nabestaanden.

Wanneer er aangifte moet worden gedaan voor het successierecht, is een taxatie rapport van groot belang. Om de erfbelasting te kunnen betalen over de erfenis, is het belangrijk te weten wat de totale waarde is van de bezittingen. Wanneer deze totaal waarde bekend is, kan de hoogte van de erfbelasting worden vastgesteld. Daarnaast is een taxatie de methode om tot een eerlijke verdeling van de bezittingen te komen. Door alles te laten taxeren wordt voorkomen dat één iemand zich alle waardevolle bezittingen toe eigent.

De taxateur wordt door de executeur of de erfgenamen aangewezen. De taxateur komt naar het huis van de overledene en voorziet alle bezittingen van de actuele economische waarde. Dit is de laagste waarde die door de taxateur gehanteerd wordt. Hierdoor wordt het bedrag dat afgedragen dient te worden aan de Belastingdienst zo laag mogelijk gehouden. Vervolgens kunnen alle spullen eerlijk onder de nabestaanden worden verdeeld. Als één erfgenaam in totale waarde meer krijgt dan de andere erfgenamen, kan de meerwaarde aan de anderen in geld worden uitbetaald.

Van Zadelhoff verschaft officiële taxatie rapporten ten behoeve van successie, verzekering of dagwaarde. Het is altijd verstandig om uw inboedel en waardevolle artikelen op papier vast te laten leggen.