Informatie

TERUG NAAR OVERZICHT: Informatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aankoop – Van Zadelhoff Veilingen en Taxaties B.V.

Artikel 1: Definities

 1. Aftersales: Van Zadelhoff biedt Koper de mogelijkheid om Kavels na afloop van een Openbare veiling en/of Hybride veiling online te kopen in de “Aftersales”;
 2. Algemene voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden zijn Algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub a BW;
 3. Bieder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die deelneemt aan een Hybride veiling en/of Openbare veiling en een Bieding uitbrengt;
 4. Bieding/Bod: Een door een (aspirant) Koper exclusief kosten, Opgeld en Nummergeld, schriftelijk en/of telefonisch en/of online geboden bedrag voor een Kavel of Kavels;
 5. BW: Burgerlijk Wetboek;
 6. Consument: Een (aspirant) Koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 7. Handelaar: Een (aspirant) Koper, die een natuurlijk persoon of rechtspersoon is en handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 8. Hybride veiling: Een veiling, die tegelijkertijd online en in de fysieke omgeving plaatsvindt;
 9. Kavel: Eén of meer zaken, die worden geveild, met of zonder een veilingnummer;
 10. Koopovereenkomst: Een overeenkomst tot verkoop door de Verkoper en tot koop door de (aspirant) Koper, die al dan niet via een Openbare of Hybride veiling tot stand is gekomen;
 11. (Aspirant) Koper: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die deelneemt aan een Openbare veiling of Hybride veiling of koopt via de Aftersales of Webshop. Onder Koper wordt mede de aspirant Koper verstaan die deelneemt aan de veiling;
 12. Nummergeld: Het bedrag van € 1,00 per kavelnummer;
 13. Totaal bedrag: De koopsom van de Bieding, vermeerderd met de BTW over de koopsom van de Bieding , het Opgeld en het Nummergeld;
 14. Ontbindingsrecht: Het Ontbindingsrecht in de zin van art. 6:230 o BW, waarop een Consument zich kan beroepen;
 15. Openbare veiling: Een Openbare veiling in de zin van art. 6:230 g lid 1 sub j BW. Onder Openbare veiling valt ook de Hybride veiling;
 16. Opgeld: 29% van het bedrag van de Bieding, BTW.
 17. Van Zadelhoff: Van Zadelhoff Veilingen en Taxaties B.V.;
 18. Veilinghouder: Van Zadelhoff
 19. Veilingkosten: Kosten, die verbonden zijn aan een Openbare veiling en/of een Hybride veiling, waaronder onder andere Nummergeld en Opgeld;
 20. Veilingmeester: Degene onder wiens leiding de Openbare veiling en/of Hybride veiling plaatsvindt;
 21. Verkoper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Van Zadelhoff opdracht heeft gegeven tot het in naam van en op rekening van Verkoper, verkopen of veilen van een Kavel of Kavels in de Veiling, Aftersales of Webshop.
 22. Webshop: de mogelijkheid voor Koper om goederen online bij Van Zadelhoff te kopen.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden, en de door de TMV vastgestelde reglementen (de Algemene voorwaarden van TMV), zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de Veilinghouder en de Koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Als de Algemene voorwaarden van TMV afwijken van of tegenstrijdig zijn met deze Algemene voorwaarden, gaan deze Algemene voorwaarden qua toepasselijkheid voor.
 2. Afwijking van deze Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de Veilinghouder aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en zijn ten alle tijden te vinden op de website van de Veilinghouder. Het is voor de Koper onmogelijk een bieding te plaatsen zonder van te voren akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.

Artikel 3: Exoneratie: be-/omschrijving Kavels

 1. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De Koper koopt voetstoots en “as is”.
 2. Indien de beschrijving van goederen die vallen onder de categorie ‘schilderijen’ voorafgegaan worden door het begrip ‘Gesigneerd’, ‘Gesign.’ of ‘Naar’, wordt de echtheid van het artikel door de Veilinghouder niet gegarandeerd.
 3. Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de Veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
 4. De Koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst (Kavels) ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp (Kavel) overeenkomt met de beschrijving ervan en de Koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Kavels worden verkocht zoals op de website te zien is. Als eventuele gebreken niet in de vorm van een schriftelijke mededeling of foto te zien zijn op de site, kan de Koper ervan uit gaan dat het artikel aan hem zal worden geleverd zoals weergegeven. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de Koper geen rechten kan ontlenen.

Artikel 4: Openbare veiling

 1. Van Zadelhoff houdt Openbare veilingen in de zin van art. 6:230 g lid 1 sub j BW. Volgens Van Zadelhoff is een Openbare veiling een verkoopmethode waarbij zaken of diensten door middel van een transparante competitieve biedprocedure onder leiding van de Veilingmeester door Van Zadelhoff worden aangeboden aan onder andere Consumenten. De Consumenten zijn persoonlijk aanwezig op de veiling of hebben daartoe de mogelijkheid. De winnende Bieder verbindt zich zaken of diensten af te nemen.
 2. Onder Openbare veiling valt ook de Hybride veiling. Hybride veilingen zijn veilingen die tegelijkertijd online en in de fysieke omgeving plaatsvinden. Bij een Openbare veiling biedt Van Zadelhoff de mogelijkheid dat de Consument als Koper persoonlijk aanwezig kan zijn in de veilingzaal bij de Openbare veiling. In de meeste gevallen is deze veiling tegelijkertijd online. In het geval dat de Openbare veiling ook online plaatsvindt, heeft de Consument als Koper de mogelijkheid om in de veilingzaal onder leiding van een Veilingmeester biedopdrachten te geven.
 3. In geval van een Openbare veiling moet de Consument als Koper zich een werkdag vóór het tijdstip van de Openbare veiling aan Van Zadelhoff kenbaar maken dat hij/zij van deze mogelijkheid ten overstaan van de Veilingmeester in de veilingzaal gebruik wil maken om een Bod uit te brengen. Tot maximaal twee uur voor afloop van de Openbare veiling kan de Consument als Koper zich laten registreren bij de Veilingmeester in de veilingzaal. Door de registratie accepteert de Consument zijn/haar registratie voor de Openbare veiling op de door de Veilingmeester voorgeschreven wijze en accepteert alle instructies van de Veilingmeester.
 4. Bij Openbare veilingen heeft de Consument naast het uitbrengen van biedingen in de veilingzaal, de mogelijkheid online biedingen uit te brengen via de veilingwebsite van Van Zadelhoff.
 5. In het geval van een Hybride veiling, zoals gedefinieerd in artikel 4.2 van deze Algemene voorwaarden, is er sprake van een Openbare veiling en heeft de Consument als Koper geen Ontbindingsrecht.

Artikel 5: Webshop en Aftersales

 1. Als Koper de Koopovereenkomst sluit via de Aftersales en/of de Webshop, geschiedt dit online. De Aftersales en Webshop staan los van de Hybride veiling. Als Koper koopt via de Aftersales en/of de Webshop, is Van Zadelhoff de Verkoper.
 2. Als Koper de Koopovereenkomst aangaat via de Aftersales en/of de Webshop, kunnen alleen Kopers als Consumenten zich op het ontbindingsrecht beroepen. Handelaren kunnen zich niet op het Ontbindingsrecht beroepen.

Artikel 6: Opdrachten en biedingen

 1. Schriftelijke biedopdrachten moeten ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de Veilinghouder tijdig genoeg voor sluiten van de veiling voor de betreffende Kavels worden ontvangen. Wanneer de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon van wie bieding door de Veilinghouder het eerst ontvangen is.
 2. Schriftelijke koopopdrachten kunnen niet door de Veilinghouder worden uitgevoerd indien deze onvolledig of onjuist zijn ingevuld.
 3. Biedingen hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de Veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft. De Veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
 4. De Veilinghouder sluit iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding of bieding door middel van het internet uit tijdens een (Openbare) veiling.

Artikel 7: Verlenging sluitingstijd

 1. Indien er binnen 5 minuten voor de sluitingstijd van een Kavel nog een Bod op een artikel wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd.

Artikel 8: Koopovereenkomst

 1. De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de Veilinghouder het Bod van de Koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de Koper heeft toegeslagen.
 2. De Koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 3. Alle objecten worden verkocht in de staat waarin ze verkeren, zoals ze worden aangeleverd. Koper koopt voetstoots of “as is”. Van Zadelhoff sluit gezien de koop voetstoots/”as is” alle aansprakelijkheid uit voor de mogelijke hoedanigheid van de objecten, die de Koper koopt.

Artikel 9: Terugname onder voorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is de Veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en Veilingkosten terug te nemen, indien de Koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de Veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de Koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
 2. De Veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
 3. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de Koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond. Dit is ter beoordeling van de Veilinghouder.

Artikel 10: Voorbehouden

De Veilinghouder en de Veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
 1. zonder opgave van redenen personen als Bieder of Koper te weigeren;
 2. te allen tijde wijzigingen te brengen in de orde van verkoop;
 3. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
 4. kopen te combineren of te splitsen
 5. kopen niet te gunnen of op te houden
 6. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een Bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen Koopovereenkomst mag beroepen;
 7. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de Veilinghouder en de Veilingmeester het recht hebben de Koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp opnieuw te veilen en het Bod van de nalatige Bieder niet weer aan te nemen;
 8. indien de Koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de Veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de Koopovereenkomst te ontbinden en opnieuw te veilen;
 9. voorwerpen niet over te schrijven van rekening van de oorspronkelijke Koper op die van een ander;
 10. gedurende een veiling geen voorwerpen af te geven;
 11. namens Kopers of Verkopers biedingen uit te brengen;
 12. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele Koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Betaling kosten

 1. De betaling door de Koper van de koopsom in Euro verhoogd met Veilingkosten, andere kosten, waaronder Opgeld en Nummergeld en eventuele BTW, één en ander als door de Veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de Veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. Indien van toepassing omvat de koopsom volgrechtvergoeding. Uitleg en nadere regels omtrent deze vergoeding vindt u op de website van de Rijksoverheid onder Vergoeding op doorverkoop van kunstwerken (Volgrecht). Verkoopprijzen onder de € 2325,- (excl.) komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Artikel 12: Overgang eigendom

 1. De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom.

Artikel 13: Rente en kosten verschuldigd

 1. Bij niet-tijdige betaling zal de Veilinghouder aan de Koper rente in rekening mogen brengen, gelijk aan de wettelijke rente of wettelijke handelsrente verhoogd met 5% te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de rekening van de nalatige Koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de Veilingkosten met een minimum van 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen, en opslagkosten.

Artikel 14: Ontbinding

 1. De Veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de Koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de Koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de Veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de Koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige Koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 15: Gekochte Kavels ophalen

 1. De Koper is verplicht de gekochte voorwerpen (gekochte Kavels) tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de Veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de Veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)

 1. De Veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen (Kavels) te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekening houdende met geldende wettelijke bepalingen. De Veilinghouder behoudt alle IE-rechten, waaronder het auteursrecht, op al deze afbeeldingen.

Artikel 17: Privacyreglement

 1. De Veilinghouder neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.
 2. Door registratie op de website geeft de gebruiker aan de Veilinghouder toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens.
 3. De Veilinghouder zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is de Veilinghouder bevoegd deze gegevens te verstrekken aan de Verkoper en eventuele hulppersonen van de Veilinghouder en de Verkoper. De Veilinghouder zal deze gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan overige derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van de Veilinghouder volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag. In het geval van nalatige betaling van de Koper, is de Veilinghouder gerechtigd deze gegevens over te dragen aan een rechterlijke macht en/of macht met de bevoegdheid de nalatige betaling op een andere manier te innen. Doordat deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, stemt de Koper in met dit privacyreglement.
 4. De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de gebruiker de verplichting de Veilinghouder per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Indien de gebruiker dit nalaat, is de Veilinghouder gerechtigd €25,- administratiekosten bij de gebruiker in rekening te brengen.

Artikel 18: Verzending

 1. Het opsturen van aangekochte goederen (aangekochte Kavels) gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk zullen wij het met veel zorg voor u verpakken, en in de meeste gevallen gaat het natuurlijk goed, maar hoe men er bij de transport dienst mee omgaat zal niet onder onze verantwoording vallen. Blijkt er tijdens het vervoer schade te zijn ontstaan aan uw pakket, dan zult u zelf contact met de Pakketdienst van TNT moeten opnemen, onder vermelding van de door ons aan u toegezonden track en trace code en de schade rechtstreeks op de pakketdienst verhalen.
 2. Pakketten die overzees geëxporteerd worden kunnen gecontroleerd worden door de douane. Wellicht bent u verplicht invoerrechten te betalen. U kunt ervoor kiezen het bedrag te betalen of het pakket terug te laten versturen naar ons, zodat wij het opnieuw kunnen versturen. Alle kosten die tijdens het proces worden gemaakt, worden door de koper betaald. We zullen zoveel mogelijk hulp bieden.

Artikel 19: Maten van Kavels

 1. De Veilinghouder vermeldt formaten van Kavels, indien hij dat van belang acht. Daarbij worden de schilderijen zonder lijsten opgemeten en bij een meubel worden de grootste kanten vermeld. De Veilinghouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een meetfout.

Artikel 20: Exoneratie en aansprakelijkheidsverzekering

 1. Als Van Zadelhoff in deze Algemene voorwaarden haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten, sluit Van Zadelhoff haar aansprakelijkheid uit voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering zich op het standpunt stelt dat er geen sprake van dekking is. Verder sluit Van Zadelhoff haar aansprakelijkheid uit voor een hoger bedrag dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het geval van dekking zal uitkeren. De procedure van de aansprakelijkheidsverzekering is in dit traject qua te volgen procedure leidinggevend.

Algemene Voorwaarden Inbreng – Van Zadelhoff Veilingen en Taxaties B.V.

Artikel 1: Definities

 1. Algemene voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden zijn Algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub a BW;
 2. BW: Burgerlijk Wetboek;
 3. Consument: Een (aspirant) Koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Handelaar: Een (aspirant) Koper, die een natuurlijk persoon of rechtspersoon is en handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 5. Hybride veiling: Een Veiling, die tegelijkertijd online en in de fysieke omgeving plaatsvindt;
 6. Inbrenger: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met Van Zadelhoff een overeenkomst aangaat om een bepaald voorwerp of bepaalde voorwerpen op naam van de Veilinghouder en op de voorwaarden van de Veilinghouder te verkopen;
 7. Kavel: Eén of meer zaken, die worden geveild, met of zonder een veilingnummer;
 8. Koopovereenkomst: Een overeenkomst tot verkoop door de Verkoper en tot koop door de (aspirant) Koper, die al dan niet via een Openbare of Hybride Veiling tot stand is gekomen;
 9. (Aspirant) Koper: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die deelneemt aan een Openbare Veiling of Hybride Veiling of koopt via de Aftersales of Webshop. Onder Koper wordt mede de aspirant Koper verstaan die deelneemt aan de Veiling;
 10. Openbare Veiling: Een Openbare Veiling in de zin van art. 6:230 g lid 1 sub j BW. Onder Openbare Veiling valt ook de Hybride Veiling;
 11. Veiling: Een Hybride of Openbare Veiling;
 12. Veilinghouder: Van Zadelhoff
 13. (Aspirant) Verkoper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Van Zadelhoff opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, verkopen of veilen van een Kavel of Kavels.
 14. Van Zadelhoff: Van Zadelhoff Veilingen en Taxaties B.V.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden, en de door de TMV vastgestelde reglementen (de Algemene voorwaarden van TMV), zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de Veilinghouder en de Koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Als de Algemene voorwaarden van TMV afwijken van of tegenstrijdig zijn met deze Algemene voorwaarden, gaan deze Algemene voorwaarden qua toepasselijkheid voor.
 2. Afwijking van deze Algemene voorwaarden is alleen mogelijk, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de Veilinghouder aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden wordt aan de Inbrenger bekend gemaakt bij de afgifte van de in te brengen goederen aan de Veilinghouder en/of bij het per mail versturen van een volledige ontvangstbevestiging. Tevens zijn de Algemene voorwaarden inbreng ten alle tijden te vinden op de website van het veilinghuis Van Zadelhoff.
 4. De rechten en plichten uit hoofde van deze Algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de Inbrenger en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 3: Overeenkomst tot Veiling

 1. De Inbrenger geeft aan de Veilinghouder de opdracht de door hem ingebrachte en door de Veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken te onderzoeken, te taxeren en ter veiling aan te bieden voor de getaxeerde waarde.
 2. De Inbrenger machtigt de Veilinghouder om op naam van de Veilinghouder de voorwerpen ongeacht of het alle dan wel enkele stuks betreft te verkopen onder door de Veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden. De Inbrenger kan in overleg met de Veilinghouder een minimum prijs(limiet) afspreken.
 3. De ontvangst van voorwerpen verplicht de Veilinghouder echter niet deze te verkopen of in Veiling te brengen. Indien de Veilinghouder de voorwerpen niet wenst te verkopen of in Veiling te brengen, zal hij dit binnen tien dagen nadat dit bepaald wordt aan de Inbrenger mededelen. De Inbrenger moet de betreffende goederen dan binnen 5 werkdagen retour halen. Als deze termijn niet door Inbrenger wordt gehandhaafd, zullen de goederen alsnog ter Veiling aangeboden worden voor een door de taxateur te bepalen richtprijs. Als Inbrenger deze goederen dan alsnog wenst terug te nemen uit de Veiling, zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden conform artikel 8 van de Algemene voorwaarden inbreng.
 4. De Veilinghouder heeft het recht te bepalen in welke van zijn Veilingen een voorwerp ter verkoop zal worden aangeboden.
 5. Als er geen limiet met de Veilinghouder is afgesproken, zal het artikel 25% onder de 1e richtprijs starten en daaronder niet verkocht worden.
 6. Als er binnen een week na ontvangst van de onverkochte lijst geen reactie komt met betrekking tot de onverkochte goederen, mag de Veilinghouder de goederen opnemen tegen een verlaagde startprijs. Als Inbrenger de ingebrachte goederen dan alsnog wenst terug te nemen uit de Veiling, zijn daar kosten aan verbonden conform artikel 8.

Artikel 4: Garanties Inbrenger

 1. De Inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de voorwerpen ter Veiling aan te bieden en vrijwaart de Veilinghouder voor alle aanspraken van derden.

Artikel 5: Verplichtingen Inbrenger tot geven inlichtingen

 1. De Inbrenger is op eerste verzoek van de Veilinghouder verplicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de voorwerpen jegens de Veilinghouder te verstrekken met bewijsmaterialen onderbouwd. De Inbrenger is aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de Inbrenger te wijten omstandigheden en vrijwaart de Veilinghouder voor alle aanspraken van derden.

Artikel 6: Exoneratie

 1. De Veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Inbrenger met betrekking tot door of namens de Veilinghouder gegeven adviezen betreffende de voorwerpen.
 2. De Veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daar van deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc. behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of leidinggevende personeelsleden.
 3. In geen geval is de Veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)

 1. Inbrenger verklaart dat de Veilinghouder gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te beelden op welke wijze dan ook, zowel voor als na de Veiling, rekening houdende met geldende wettelijke bepalingen. De Veilinghouder behoudt alle IE-rechten, waaronder het auteursrecht, op al deze afbeeldingen.

Artikel 8: Onder voorwaarde terugnemen te veilen goederen

 1. Indien een voorwerp eenmaal ter Veiling is aangeboden, kan het niet door de Inbrenger worden teruggenomen dan na betaling van 30% van de overeengekomen limiet of, indien geen limiet is overeengekomen, van de te verwachten veilingopbrengst waarvoor de Veilinghouder het voorwerp taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte kosten. Voor het terugnemen van ter Veiling aangeboden goederen wordt een starttarief gehanteerd van €50,- per teruggenomen Kavel. Als een artikel in de Veiling niet verkocht is en de Veilinghouder in de onverkocht lijst adviseert het Kavel retour te komen halen, zijn hier geen kosten aan verbonden, alsmede als de Inbrenger niet akkoord gaat met het verlagen van de richtprijs zoals door de Veilinghouder voorgesteld in de onverkochte lijst.

Artikel 9: Verkoopopbrengst en kosten

 1. De Veilinghouder betaalt aan de Inbrenger de opbrengst van de verkoop, verminderd met alle ten laste van Inbrenger komende kosten en lasten, zoals – niet uitputtend opgesomd – transportkosten, restauratiekosten, keurkosten, eventuele verzekeringskosten en eventuele van tevoren afgesproken overige kosten alsmede BTW, mits de Veilinghouder de koopsom volledig heeft ontvangen van de Koper en door de Koper geen beroep op de terugname verplichting van de Veilinghouder is gedaan, welk beroep door de Veilinghouder is erkend en geen ontbinding van de verkoop heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden er standaard 17% veilingkosten in rekening gebracht.

Artikel 10: Verdere kosten en rente

 1. In het geval er sprake is van terugname of de Koopovereenkomst met de Koper om andere redenen ontbonden wordt, dan is de Veilinghouder gerechtigd om de eventueel reeds aan de Inbrenger betaalde vergoeding terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze ontbinding door de Veilinghouder geleden schade en kosten, waaronder ook rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De Veilinghouder is na ontvangst van eerder genoemde kosten en uitbetalingen verplicht de betreffende goederen te retourneren aan de Inbrenger. Inbrenger dient deze goederen zelfstandig op te halen conform artikel 3, lid 3.

Artikel 11: Schadevergoeding, ontbinding en nakoming

 1. De Inbrenger erkent uitdrukkelijk het recht van de Veilinghouder om zijn schade en kosten op de Koper te verhalen. Tevens erkent de Inbrenger het recht van de Veilinghouder om naar de keuze van de Veilinghouder nakoming te vorderen van de Koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de Koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop over te gaan.

Artikel 12: Communicatie

 1. De Veilinghouder stuurt informatie als ontvangstbevestiging, afrekeningen, onverkocht lijsten en dergelijke naar het door de Inbrenger opgegeven e-mail adres alsmede naar de berichten die door de klant te vinden zijn onder het kopje ‘mijn berichten’, als deze eenmaal ingelogd is op de website van de Veilinghouder. Informatie die verstrekt wordt aan de Inbrenger is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de Inbrenger of contactpersoon. Veilinghouder is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en andere verkregen informatie.
 2. Iedere Inbrenger wordt een inlogcode verstrekt door de Veilinghouder waarmee deze kan inloggen op de website van de Veilinghouder.

Artikel 13: Exoneratie en aansprakelijkheidsverzekering

 1. Als Van Zadelhoff in deze Algemene voorwaarden haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten, sluit Van Zadelhoff haar aansprakelijkheid uit voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering zich op het standpunt stelt dat er geen sprake van dekking is. Verder sluit Van Zadelhoff haar aansprakelijkheid uit voor een hoger bedrag dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het geval van dekking zal uitkeren. De procedure van de aansprakelijkheidsverzekering is in dit traject qua te volgen procedure leidinggevend.